Gå rett til innhold

Informasjonsarbeid

Bivirkningsbladet er et informasjonsblad fra Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer. Det inneholder blant annet informasjon om Bivirkningsgruppens arbeid samt om forskning vedrørende bivirkninger av dentale materialer.

Forskningsprosjekter

Bivirkningsgruppens har samarbeid med andre fagmiljøer og arbeider med følgende forskningsprosjekter:

Prosjekt med utprøvende behandling

Bivirkningsgruppen gjennomfører på oppdrag av Helsedirektoratet et prosjekt med utprøvende behandling rettet mot pasienter med mistenkte bivirkninger fra amalgam.

Prosjektet startet opp i 2013 og blir gjennomført i samarbeid med NAFKAM /UiT, Norges Arktiske universitet, Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, og flere odontologiske kompetansesentre.

Data fra oppfølgingen ett år etter ferdig utskifting er innsamlet og skal rapporteres i vitenskapelige tidsskrifter.

En rådgivende gruppe ("advisory board") og et samarbeidsorgan er knyttet til prosjektet.

Pilotprosjekt med sikte på etablering av et Nasjonalt Register for Tannimplantater

Høsten 2017 innvilget Helsedirektoratet midler til gjennomføring av pilotprosjektet «Prospektiv registrering av implantatretinert oral rehabilitering». Finansieringen varte ut 2020.

Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer ved Norwegian Research Centre (NORCE), Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland, og Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen.

Formålet med prosjektet var å registrere implantatbehandling hos pasienter som fikk satt inn eller fjernet/mistet tannimplantater for å undersøke om metodene for innsamling av data ville kunne fungere for et nasjonalt register for tannimplantater.

Videre ønsket man å undersøke om den informasjonen som kunne innhentes via registreringsskjemaene var relevant og tilstrekkelig til å kunne avdekke statistiske forskjeller som har betydning for en vellykket implantatbehandling.

Oppfølging av pasienter undersøkt av Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer:

Dette er en del av Bivirkningsgruppens kvalitetssikring av den kliniske virksomheten. Målet er å kartlegge forandringer i symptombildet i relasjon til hvilken odontologisk behandling pasientene har gjennomgått. R

esultater fra oppfølgingen er tidligere publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening og Den norske tannlegeforenings Tidende.

Effekter av tannbehandling under svangerskap:

Bivirkningsgruppen har samarbeid med Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB om et prosjekt innen ”Den norske mor og barn undersøkelsen”, der en registrerer opplysninger om mors eksponering fra tannfyllingsmaterialer under svangerskapet og barns helse og utvikling.

Flere vitenskapelige artikler er blitt publisert fra dette prosjektet.

Etablering av Den norske mor og barn undersøkelsens tannbank (MoBaTann):

Innholdet av ulike stoffer i melketenner kan gi kunnskap om stoffer som barnet har vært utsatt for gjennom miljøet både i mors liv og etter fødselen. Sammen med opplysninger fra "Den norske mor og barn undersøkelsen" kan dette gi ny kunnskap om sykdomsårsaker hos barnet.

En representant fra Bivirkningsgruppen deltar i en prosjektgruppe i forbindelse med driften av MoBaTann.

Forskere vil kunne søke om tilgang til tenner fra tannbanken for ulike forskningsprosjekter.

Eksponering for bisfenol A relatert til plastbaserte tannfyllingsmaterialer:

Målsettingen med dette prosjektet er å få økt kunnskap om konsentrasjon av bisfenol A i biologiske medier fra grupper av individer både med og uten eksponering for plastbaserte tannfyllingsmaterialer.

I tillegg studeres om konsentrasjonen av bisfenol A i spytt og urin forandrer seg etter tannbehandling med ett plastfyllingsmateriale (komposittmateriale).

Prosjektet gjøres i samarbeid med NIOM AS, Den Offentlege Tannhelsetenesta, Hordaland Fylkeskommune og Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.

Effekter av eksponering for tannrestaureringsmaterialer på smaksterskel:

Smaksforstyrrelser er et vanlig symptom blant pasienter som blir utredet med tanke på bivirkninger knyttet til tannmaterialer. Prosjektets mål er å få kunnskap om eksponering for tannmaterialer kan påvirke smakssansen. Ved hjelp av elektrisk stimulering av smaksnerver i tungen, ønsker man å finne en målemetode for sensorisk terskel.

Smaksterskelen, hos ulike aldersgrupper, skal bli målt med et elektrogustometer og relateres til eksponering for ulike typer av tannbehandling og tannrestaureringsmaterialer.

Kvalitetsregister for dentale implantater (pilotprosjekt):

I samarbeid med Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen og Kompetansesenteret, Tannhelse Rogaland gjennomføres et treårig pilotprosjekt for å undersøke gjennomførbarhet for et kvalitetsregister for dentale implantater.

Prosjektet er finansiert via prosjektmidler fra Helsedirektoratet til Kompetansesenteret, Tannhelse Rogaland.

Opplevde bivirkninger etter tannbehandling ‐ Rapportering fra pasienter via mobiltelefon:

Forekomst av bivirkninger etter tannbehandling er anslått å være relativt sjelden. De siste tiårene har det skjedd store forandringer med hensyn til valg av tannfyllingsmaterialer ved tannbehandling, og det er behov for nye data når det gjelder forekomst av bivirkninger.

Målsettingen med studien er å utvikle ny kunnskap om forekomst av bivirkninger relatert til tannbehandling med moderne tannrestauringsmaterialer.